экономика педпр

2.3. Розрахунок фінансових показників підприємства

У цьому розділі необхідно визначити:

величину доходів підприємства;

величину прибутку.

Величину фінансового результату підприємства визначають як різницю між сумою доходів і величиною витрат. Результати обчислень заносять у т.2.4 і аналізують зміну фінансових показників. Податок на прибуток – 25 %.

Таблиця 2.4 – Фінансові показники ВП „БудМа», тис. _рн..

Фінансові показники

Звітний рік

Цех нової продукції

Прогнозний рік

Чистий дохід від реалізації продукції

582,8

126123.8

126706.6

Собівартість реалізованої продукції

500,2

85085,2

85585.4

Валовий прибуток (збиток)

Інші операційні доходи

1419,9

-

1419,9

Адміністративні витрати

20,8

255,9

2579,8

Витрати на збут

18,7

1119

1137,7

Фінансовий результат від операційної діяльності – прибуток (збиток)

Чистий прибуток (збиток)

зробити висновок.

3. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У цьому розділі необхідно розрахувати відносні показники використання ресурсів і діяльності підприємства ВП „БудМа» і підприємства іншої сфери діяльності, зробити порівняльний аналіз.

Необхідні вихідні дані, результати обчислень і висновки представляють у вигляді наведених розрахункових таблиць

Характеристика капіталу підприємства

Капітал — це визначена сума матеріальних, грошових та нематеріальних коштів, необхідних для започаткування і здійснення підприємницької діяльності. Створення капіталу підприємства може здійснюватись як за рахунок коштів власників підприємства, так і шляхом залучення довго-, і короткострокових позик. Відповідно до цього визначають структуру капітала за джерелом формування.

Таблиця 3.1 – Порівняльна характеристика стуктури капіталу

Показники

ВП „БудМа»

«Експериментальний механічний завод»

тис.грн.

%

тис.грн.

%

Характеристика капіталу за джерелом формування

Власний капітал

6061,2

100

6964,6

24

Позиковий капітал

-

-

21589,5

76

Разом

Характеристика капіталу за характером кругообігу

Основний капітал

5407,2

11090,5

Оборотний капітал

654

17464,2

Разом

100

100

Для здійснення підприємницької діяльності капітал підприємства спрямовується на формування основного (частина авансованого капіталу, що складається з вартості засобів праці) оборотного(частина авансованою капіталу, що витрачається на придбання предметів праці і забезпечення обігу грошових коштів) капіталу. Співвідношення між зазначеними частинами капіталу відбиває структуру капіталу за характером кругообігу.

3.2. Розрахунок показників використання основних фондів

Для оцінки використання основних фондів на підприємстві використовують такі групи показників:

Показники технічного стану

■Коефіцієнт зносу:

К3=З/ПВ*100%,

де 3 — сума зносу основних фондів;

ПВ — повна вартість основних фондів.

■Коефіцієнт придатності:

Кпр = ЗВ/ПВ*100%,

де ЗВ — залишкова вартість основних фондів.

Показники руху

Коефіцієнт надходження:

Кн = Вн / ОФк.р *100% ,

де Вн — первісна вартість фондів, що надійшли на підприємство;

ОФк.р. — первісна вартість основних фондів на кінець року.

Коефіцієнт вибуття:

Кв = Вв /ОФ п.р. *100%

де Вв — первісна вартість фондів, шо вибули з підприємства за рік; ОФп.р. — первісна вартість основних фондів на початок року

Коефіцієнт приросту:

Кпр = Вн – Вв /ОФ к.р. *100%

Таблиця 3. 2 — Порівняльна характеристика використання основних фондів

Показники

Одиниці виміру

ВП „БудМа«

«Еспериментальний механічний завод»

Характеристика технічного стану основних фондів

Первісна вартість

тис. грн.

5592,2

15856,5

Знос

тис. грн.

1017,9

6907.6

Залишкова вартість

тис. грн.

4574,2

8948,9

Коефіцієнт зносу

%

Коефіцієнт придатності

%

Характеристика руху основних фондів

Вартість на початок року

тис. грн.

Вартість фондів, що надійшли

тис. грн.

Вартість фондів, що вибули

тис. грн.

Вартість на кінець року

тис. грн.

Коефіцієнт надходження

%

Коефіцієнт вибуття

%

-

Коефіцієнт приросту

%

3.3. Розрахунок показників використання оборотного капіталу

Показники ефективності використання оборотного капіталу:

■ Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу

Коб=Q/ ЗОК,

де Q — обсяг реалізованої продукції у вартісному вимірі;

ЗОК — середній залишок оборотних коштів.

■ Тривалість одного оберту (Тоб)

Тоб= Т/Коб,

де Т — кількість днів у календарному періоді.

■Коефіцієнт завантаження оборотного капіталу

Кзав = ЗОК/ Q.

Таблиця 3.3 – Порівняльна характеристика оборотності оборотного капіталу

Показники

Одиниці виміру

ВП „БудМа«

«Еспериментальний механічний завод»

Чистий доход

грн.

Середньорічні залишки оборотних коштів

грн.

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу

об.

Тривалість одного оберту

Дн.

Коефіцієнт завантаження оборотного капіталу

грн./грн.

3.4. Розрахунок показників ефективності використання ресурсів підприємства

Необхідно визначити показники ефективності використання капіталу в цілому, основних фондів і оборотного капіталу, порівняти і проаналізувати отримані результати обчислень.

■Коефіцієнт доходності капіталу

Кд = Д/К *100%

де Д — доход, отриманий на підприємстві за рік ; К — середньорічна величина капіталу.

■Коефіцієнт прибутковості капіталу

К пр. =Пр/К *100%

де Пр — прибуток, отриманий на підприємстві за рік.

■ Фондовіддача основних фондів:

Фв = Q /ОФср,

де Q — річний обсяг реалізованої продукції у вартісному вимірюванні;

ОФср — середньорічна вартість основних фондів.

■Фондомісткість основних фондів:

Фм = ОФ ср / Q

■Коефіцієнт прибутковості основних фондів:

ОФ пр. = Пр/Офср *100%,

■ Коефіцієнт прибутковості оборотного капіталу:

ОКпр= Пр / ЗОК *100

Таблиця 3.4 – Порівняльна характеристика ефективності використання капіталу підприємств

Показники

Од. виміру

ВП „БудМа«

«Есперимент. мех.

завод»

Характеристика ефективності використання капіталу

Капітал

тис. грн.

Чистий доход

тис. грн.

Фінансовий результат: прибуток (збиток)

тис. грн.

Коефіцієнт доходності капіталу

грн./грн.

Коефіцієнт прибутковості капіталу

грн./грн.

Характеристика ефективності використання основних фондів

Чистий доход

тис. грн.

Середньорічна вартість фондів

тис. грн.

Фінансовий результат: прибуток (збиток)Страницы: Первая | ← Назад | ... | 2 | 3 | 4 | Вперед → | Последняя | Весь текст