Шагаа-2012

Шагаа-ыдыктыг байырлалывыс.

Сорулгазы: Чоннуё национал байырлалы-Шагаа дугайында уругларга билиндирер, чоннуё чаагай чаёчылдары-биле таныжып, тыва нациязынга чоргаарланып чоруурунга кижизидер; Оюннарга даянып, сагынгыр-тывынгыр чоруун сайзырадыр.

Башкы: Экии, уруглар! Б=г\н бо кайгамчык буянныг =ргээвиске тыва чоннуё национал байырлалы-Шагаага тураскааткан кежээни эрттирер-дир бис. Келген аалчыларывыс ада-иелерге болгаш эргим уруглар, силерге кел чыдар Улу чылы-биле байыр чедирбишаан, быжыг кадыкшылды, чедиишкиннерни, аас-кежикти, ак орукту к\зеп, й=рээп тур мен.

_Даштын кандыг х\н-д\р, уруглар?

-Аяс.

Аяс х\н болганда, кежээвисти база омак-х=гл\г эрттирээлиёер, уруглар!

Тыва чонум чаёчылдары

Тывызыкыг аажок чараш.

Шаандан тура чаёчыл болган

Шагаа деп бир байырлал бар.

Шагаа дээрге тыва чоннуё

Чаагай с\з\к чаёчылы-дыр

Айныё чаазын х\нн\ё эртенин

Алгап й=рээн байыры-дыр.

Чаёчыл ындыг ужур ындыг, чалыы салгал уламчылаал! Аалдарга \ст\п алгаш, адаан-м==рей кылыылыёар! Кайы аалдыё уруглары аас чогаалынга кончуг эвес к=рээлиёер, уруглар!

1-ги м==рей й=рээлдер

Эрги чыл сен эки чолду

Эктивисти ажыр шаёнадыё.

Байырлажып \деп тур бис,

Байырлыг чылым байырлыг!

Чаа чылым, Улу чылым

Сагыш ышкаш моорлап келдиё.

Чаа чылым амыр-ла бе!

Ажы-т=лге башкыларга

Аас кежиин шаёнап келем.

Ада-ие чонувустуё

Ажыл-ижи б\д\п турзун!

Азыраан мал менди турзун,

Ажы-т=л\ мандып турзун!

Аас-кежии, курай-курай!

Амыр-тайбыё, курай-курай!.

2-ги м==рей

Д\ж\п бербейн маргыжарда д\рген чугаа, узун тыныш кымда барыл?

3-к\ Улустуё ырлары.

4-к\ Кожамыктар.

Кожамыкка кончуг-ла бис

Кожа тыртып с=глээр бис бе?

5-ки тыва национал хеп